FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) कर उठाउने ठेक्का (E-Bidding) सम्वन्धी सूचना

यस गाउँपालिकावाट आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा ११ (घ) को उपदफा २ अनुसार यस गाउँपालिकाभित्र भएर बग्ने IEE गरेका र घाटगद्दी तोकिएका नदि खोलाहरुमा ढुंगा गिट्,ि बालुवा, ग्राभेल, भरान (माटो) आदि बोलपत्र संवन्धी सूचना